Cel projektu

Głównym celem projektu jest szkolenie osób zaliczających się do kadry zarządczej zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz w zakresie metodologii zbierania, przetwarzania i raportowania informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych. Dodatkowym celem Projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji ZOZ oraz modeli organizacji opieki zdrowotnej (manager care), zarówno wśród osób reprezentujących kadrę zarządczą ZOZ, jak również wśród przedstawicieli organów założycielskich ZOZ.

Szczegółowe cele Projektu:
  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej wśród około 5955 pracowników, a w szczególności kadry zarządczej ZOZ,
  • Wzrost wiedzy w dziedzinie narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ oraz w zakresie innowacyjnych modeli organizacji ochrony zdrowia wśród 6695 osób (5955 pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządzającej, oraz 740 pracowników organów założycielskich ZOZ),
  • Wzrost świadomości i kompetencji w zakresie metodologii zbierania, przetwarzania i raportowania wewnętrznego informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wśród 5955 pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządczej,
  • Wzrost świadomości, co do korzyści wynikających z wdrożenia narzędzi zarządzania kosztami, usprawniających proces zarządzania ZOZ, wśród 6695 osób (5955 pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządzającej, oraz 740 pracowników organów założycielskich ZOZ).

Realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym ZOZ będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety.

Cele projektu wpisują się w działanie 2.3 PO Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.
Przewidywane przedsięwzięcia szkoleniowe wpisują się również w realizację Priorytetu II Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej – Infrastruktura Ochrony Zdrowia”. Projekt realizowany będzie w ramach poddz.2.3.3 „Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia” i jest zgodny z typem realizowanych projektów, tj. szkolenia pracowników, w szczególności kadry zarządzającej ZOZ. Projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2009 oraz komplementarny z innymi projektami realizowanymi w ramach Działania 2.3 PO KL i innymi PO.
Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi t.j. polityką równości szans, polityką zrównoważonego rozwoju (wsparciem objęte zostaną podmioty ze wszystkich regionów kraju) oraz koncepcją społeczeństwa informacyjnego (projekt realizowany będzie przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi m.in. elektronicznej platformy).