Grupa docelowa

Do udziału w projekcie zaproszeni są przedstawiciele kadry zarządczej ZOZ tj. podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz przedstawiciele organów założycielskich tj. urzędów marszałkowskich, powiatów, gmin miejskich, ministerstw i uniwersytetów medycznych. Wsparciem zostaną objęte ZOZ, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ albo udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. W ramach projektu, w tym m.in. w szkoleniach/warsztatach wezmą udział:

  • Pracownicy ZOZ, zwłaszcza reprezentujący kadrę zarządzającą w liczbie 5955 osób (średnio po ok. 5 z ZOZ), w tym 3870 osób stanowiących kadrę zarządzającą. Spośród tych osób zostaną wybrani liderki/liderzy, wchodzący w skład interdyscyplinarnych zespołów z reprezentatywnej grupy ok. 150 ZOZ, liczących od kilku do kilkunastu osób, którzy po odbyciu specjalistycznych szkoleń dla „liderów” wdrażać będą stosowanie nowoczesnych narzędzi rachunkowości w swoich zakładach, zapewniając trwałość rezultatów Projektu.
  • Osoby reprezentujące organy założycielskie ZOZ (gminy miejskie, powiaty, samorządy wojewódzkie, administrację centralną i akademie medyczne) - 740 przedstawicieli.