Uzasadnienie realizacji projektu

Podstawowy argument na rzecz konieczności poprawy jakości zarządzania to ograniczoność środków dostępnych na finansowanie opieki zdrowotnej w połączeniu z niedostateczną efektywnością gospodarowania środkami publicznymi przez zakłady opieki zdrowotnej. Prowadzi to do zadłużenia tych jednostek.
Realizacja programu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu zapewni przygotowanie ZOZ nie tylko do liczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej według jednolitej metodologii rachunku kosztów, ale również do:

  1. Ujednolicenia sposobu ewidencji, kwalifikacji i identyfikacji kosztów ponoszonych przez ZOZ,
  2. Stworzenia jednolitych podstaw wyceny świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. Rozszerzenia zakresu stosowania rachunku kosztów przez ZOZ,
  4. Określenia podstaw służących do ustalania kosztów i cen świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozliczeń wynikających z umów o ich finansowanie,
  5. Stworzenia podstaw służących ocenie efektywności wykorzystania zasobów m.in. przez publiczne ZOZ,
  6. Dostarczenie MZ narzędzi umożliwiających efektywną kontrolę podmiotów, których działalność finansowana jest ze środków publicznych,
  7. Nałożenia obowiązku sprawozdawczego na świadczeniodawców zobowiązanych do stosowania rachunku kosztów w zakresie ustalania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  8. Efektywnego stymulowania rozwoju rynku usług medycznych pozwalające na zwiększenie konkurencyjności.

Niezbędne jest upowszechnianie wiedzy nt. nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji ZOZ oraz modeli konsolidacji świadczeniodawców wśród:

  1. Kadr zarządzających ZOZ,
  2. Przedstawicieli organów założycielskich

Realizację planowanego projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn, gdyż przeprowadzona analiza zatrudnienia na stanowiskach kierowników publicznych ZOZ pod względem płci wykazała znaczną dysproporcję na niekorzyść kobiet (22% udziału w obsadzie tych stanowisk).