Szkolenia – konferencje dla przedstawicieli ZOZ oraz przedstawicieli organów założycielskich

Celem jednodniowych szkoleń-konferencji będzie:

  • prezentacja metodologii rachunku kosztów, wypracowanej w fazie warsztatowej Projektu;
  • upowszechnienie wiedzy na temat restrukturyzacji ZOZ oraz nowoczesnych modeli organizacji opieki zdrowotnej, zapewniającej większy stopień koordynacji i kompleksowości opieki nad pacjentem.

Szkolenia-konferencje organizowane będą na terenie całej Polski w miastach będących obecnie stolicami województw, w których przewidziany jest łącznie udział ok. 6000 przedstawicieli ZOZ (średnio po 5 osób z każdego ZOZ objętego projektem). Szkolenia-konferencje, rozpoczną się najwcześniej na początku II kwartału 2011 r. i będą organizowane sukcesywnie do zakończenia realizacji projektu w roku 2013.
Uczestnicy szkoleń-konferencji otrzymają komplet materiałów w postaci podręcznika na temat metodologii rachunku kosztów w ZOZ, instrukcji kosztów oraz wzorcowego planu kont, a także przygotowane w ramach projektu opracowania na temat restrukturyzacji ZOZ oraz perspektyw i warunków wprowadzania w Polsce opieki kierowanej (managed care).

Niezbędnym etapem przygotowań do organizacji szkoleń-konferencji jest przeprowadzenie rozeznania, co do skali zainteresowania udziałem w projekcie poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej, co wiąże się z koniecznością podziału miejsc na tych konferencjach pomiędzy poszczególne województwa, a to pozwoli następnie na ustalenie liczb konferencji zaplanowanych w każdym z województw i stworzenie harmonogramu szkoleń-konferencji na cały okres trwania projektu, tj. do roku 2013.
W celu uzyskania informacji na temat liczby osób, które każdy z ZOZ objętych projektem pragnąłby oddelegować do udziału w szkoleniach-konferencjach, stworzyliśmy na elektronicznej platformie specjalną funkcję pozwalającą na zadeklarowanie przez każdy zakład liczby osób delegowanych na szkolenia-konferencje.

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Liczba osób, które zostaną przez Państwa zadeklarowane do udziału w szkoleniach-konferencjach nie jest z góry ograniczona, ponieważ ostateczny podział miejsc na poszczególne zakłady będzie mógł zostać ustalony dopiero po uzyskaniu przez nas informacji na temat skali zainteresowania tymi konferencjami. Zalecamy jedynie, aby w przypadku mniejszych ZOZ (do ok. 100 pracowników) nie była ona wyższa niż 5 osób, w przypadku większych jednostek (100-500 pracowników) nie przekraczała 10 osób, natomiast w przypadku największych szpitali rekomendujemy zgłoszenie do 15 osób.

ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE

W projekcie przewidziany jest udział dowolnej liczby osób z organów założycielskich.

W sumie odbędzie się 46 szkoleń w podziale na poszczególne lata:
2011 rok – 11 szkoleń
2012 rok – 24 szkoleń
2013 rok – 11 szkoleń

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o monitorowanie naszej strony celem bieżącego zapoznawania się ze szczegółowym harmonogramem, na którym będą Państwo mogli odczytać termin swojego szkolenia.

Kontakt szkolenia - konferencje

LIDER PROJEKTU
Szkolenia - Konferencje
Ministerstwo Zdrowia
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. /22/ 53 00 122 lub 334
fax /22/ 53 00 376
Imię i Nazwisko Funkcja Telefon e-mail
Tomasz Pawlęga Kierownik Projektu /22/ 53 00 297 t.pawlega@mz.gov.pl
Anatol Gołąb Koordynator ds.Finsnsowych a.golab@mz.gov.pl
Małgorzata Molska Asystent Projektu ds.Finansowych /22/ 53 00 333 m.molska@mz.gov.pl
Beata Bąk Asystent Projektu /22/ 53 00 334 b.bak@mz.gov.pl
Iwona Zielińska Asystent Projektu /22/ 53 00 122 izielinska@mz.gov.pl
Radosław Wójtowicz Informatyk ds. Platformy informacyjno – szkoleniowej /22/ 63 49 576 r.wojtowicz@mz.gov.pl