Szkolenia liderów

Szkolenia liderów powinny objąć grupę ok. 100-150 zakładów opieki zdrowotnej, uczestniczących w projekcie. Celem szkolenia liderów będzie upowszechnienie wiedzy wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze na temat wypracowanej koncepcji rachunku kosztów, w tym w szczególności dotyczącej:

  • prawidłowej kalkulacji kosztów usług medycznych,
  • skutecznej identyfikacji przyczyn braku rentowności konkretnych pacjentów lub jednorodnych grup pacjentów,
  • możliwości przeprowadzenia rzetelnej ekonomicznej oceny inwestycji proponowanych przez organ założycielski lub właścicielski.

Cykl szkoleń z rachunku kosztów organizowanych w ramach projektu składa się z 32-godzin wykładów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać nową koncepcję rachunku kosztów dla służby zdrowia, która została wypracowana w trakcie 800 godzin warsztatów prowadzonych przez zespół ze Szkoły Głównej Handlowej.
Uczestnicy szkoleń otrzymają komplet materiałów w postaci podręcznika z rachunku kosztów, instrukcji kosztów oraz wzorcowego planu kont w części dotyczącej kosztów. Szkolenia będą prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego programu dydaktycznego przygotowanego na potrzeby szkolenia. Szkolenia liderów, rozpoczną się najwcześniej na początku II kwartału 2011 r. i będą organizowane sukcesywnie do zakończenia realizacji projektu w roku 2013.
Informujemy, iż uczestnikami szkolenia powinny być osoby zajmujące stanowiska kierownicze jednostek wyodrębnionych w strukturze ZOZ, w tym m.in. z:

  • ośrodków działalności podstawowej (ordynator i pielęgniarka oddziałowa lub kierownik i pielęgniarka koordynująca np. bloku operacyjnego lub kierownik pracowni diagnostycznej – lub wyznaczony kierownik oddziału, jako osoba odpowiedzialna za koszty w danym ośrodku kosztów),
  • ośrodków działalności pomocniczej,
  • ośrodków administracji (dział finansowo–księgowy, dział kadrowo–płacowy, dział rachunkowości zarządczej i kontrolingu, dział kalkulacji kosztów, statystyki medycznej, rejestru usług medycznych, itp.),
  • kadra zarządzająca ZOZ (dyrektor, z-ca dyrektora, pielęgniarka naczelna).

W związku z powyższym, należy zaznaczyć, iż udział w szkoleniach liderów wiązałby się z oddelegowaniem 6-12-osobowego zespołu. Przewidujemy możliwość podziału zespołu oddelegowanego z jednostki w celu uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w różnych terminach. Jednocześnie informujemy, iż jednostka kierująca osoby na szkolenia poniesie jedynie koszty związane z dojazdem uczestników na szkolenia. Wszystkie pozostałe koszty zostaną pokryte w ramach realizacji projektu.

W celu uzyskania informacji na temat liczby osób, które każdy z ZOZ objętych projektem pragnąłby oddelegować do udziału w szkoleniach liderów, stworzyliśmy na elektronicznej platformie specjalną funkcję pozwalającą na zadeklarowanie przez każdy zakład liczby osób delegowanych na szkolenia liderów.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenia liderów nie gwarantujemy udziału w szkoleniach wszystkim jednostkom, które zadeklarują chęć udziału w tych szkoleniach.

W sumie odbędą się 43 szkolenia w podziale na poszczególne lata:
2011 rok – 13 szkoleń
2012 rok – 18 szkoleń
2013 rok – 12 szkoleń

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o monitorowanie naszej strony celem bieżącego zapoznawania się ze szczegółowym harmonogramem, na którym będą Państwo mogli odczytać termin swojego szkolenia.

Kontakt szkolenia liderów

PARTNER PROJEKTU
Szkolenia Liderów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al.Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 667 200 536
fax /22/ 564 86 23
Imię i Nazwisko Funkcja Telefon e-mail
Gertruda Krystyna Świderska Koordynator merytoryczny projektu /22/ 564 99 41 gswide@sgh.waw.pl
Małgorzata Krysik Koordynator projektu ds. zadań Partnera /22/ 564 99 41 nzwzoz1@gmail.com
Wioletta Baran Koordynator ds. ewaluacji oraz audytu wewnętrznego 667 200 598 wbaran1@sgh.waw.pl
Monika Raulinajtys-Grzybek Pracownik administracyjny 667 208 814 raulinajtys@gmail.com
Natalia Twarowska Pracownik ds. monitorowania projektu 509 469 696 ntwarowska@macauditor.pl
Anna Senator Księgowość SGH /22/ 564 9555 asenat@sgh.waw.pl
Cezary Branicki Dział Zamówień Publicznych SGH /22/ 564 9665 cbrani@sgh.waw.pl